Inhoud

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Cinebase BV, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 65374835.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cinebase een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Cinebase een offerte daartoe heeft uitgebracht, of die een gedownloade applicatie/software toepassing in gebruik neemt.

1.3 Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4 Dienst: de diensten die Cinebase ten behoeve van Opdrachtgever verricht, zoals omschreven in de Overeenkomst.

1.5 Overeenkomst: een elektronische overeenkomst tussen Cinebase en Opdrachtgever die krachtens een elektronische berichtgeving en/of inzending door Opdrachtgever een overeenkomst vormt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die elektronische overeenkomst.

1.6 Elektronisch berichtgeving: Onder elektronische berichtgeving valt in deze voorwaarden e-mail, mits de identiteit en integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3. Wijzigen Algemene Voorwaarden

3.1 Cinebase behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3.2 Wijzigingen en aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging en/of aanvulling op de website van Cinebase. Wijzigingen en aanvullingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.3 Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden (30 dagen na bekendmaking) de Overeenkomst beëindigen tegen de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 4. Offerte, aanbod en aanvaarding

4.1 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Cinebase, tenzij anders aangegeven in de offerte.

4.2 Cinebase zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag Opdrachtgever bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

4.3 Cinebase kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft Cinebase het recht de prijzen hierop aan te passen en de eventuele (indicatieve) (op) levertermijn (voor zover aangegeven) te verschuiven.

4.5 Opdrachtgever dient de offerte per elektronische berichtgeving te aanvaarden. De Overeenkomst ontstaat op het moment dat de offerte door Opdrachtgever wordt aanvaardt. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt/ (stilzwijgend) toestaat, dat Cinebase (voorbereidend) werk verricht in het kader van de offerte/Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

4.6 Een Overeenkomst ontstaat tevens op het moment dat Cinebase een opdracht van Opdrachtgever, die zich in het kader van een andere opdracht reeds bekend en akkoord heeft verklaard met de Algemene Voorwaarden, bevestigt.

4.7 In geval de Dienst een applicatie/software toepassing betreft, wordt het moment van downloaden van de applicatie gezien als totstandkoming van de Overeenkomst.

4.8 De Overeenkomst kan na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden aangevuld of gewijzigd.

4.9 Afhankelijk van de aard van de wijziging is het ter beoordeling aan Cinebase of hiertoe een aangepaste offerte dient te worden opgesteld.

4.10 Uitsluitend de in de Overeenkomst aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend, dit mede doch niet uitsluitend ten aanzien van de op te leveren programmatuur of te verstrekken dienstverlening.

4.11 Cinebase wijst bij voorbaat expliciet en pertinent iedere vorm van inkoop- en/of leveringsvoorwaarden af. Bij het akkoord gaan met een offerte of enige andere overeenkomst door Opdrachtgever verklaart Opdrachtgever uitdrukkelijk af te zien van welke inkoop-, leverings- of algemene voorwaarden dan ook die niet van Cinebase zelf zijn.

Artikel 5. Uitvoering van de Dienst

5.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Cinebase zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de Overeenkomst, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

5.2 Voor zover niet elektronisch anders is overeengekomen garandeert Cinebase dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Cinebase zal zich te allen tijde inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren maar is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Cinebase het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Cinebase zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cinebase aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, juist en rechtmatig zijn en tijdig en volledig aan Cinebase worden verstrekt.

5.5 Cinebase heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Cinebase niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 Artikel 6. Oplevering en aanvaarding

6.1 Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren.

6.2 Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode de Dienst geheel of gedeeltelijk afkeurt, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd. In geval van afkeuring dient de Opdrachtgever zo gedetailleerd mogelijk de reden van afkeuring aan te geven. Indien Opdrachtgever nalaat om een reden van afkeuring aan te geven, zal de afkeuring niet kunnen worden geaccepteerd.

6.3 Indien Opdrachtgever het resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Dienstverlener zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

6.4 Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies of motivaties het resultaat blijft afkeuren, is Cinebase gerechtigd de Overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van uitsluitend de voor de terecht afgekeurde resultaten betaalde prijs. Cinebase kan slechts ontbinden na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is. Bij annulering of ontbinding door Cinebase, in welke fase en om welke reden dan ook, is Cinebase geen vergoeding van eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever verschuldigd.

6.5 Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn. Bij afkeuring door Opdrachtgever van een Dienst in een latere fase en restitutie conform het voorgaande lid, wordt geen restitutie gegeven van de reeds goedgekeurde Dienst(en) in (een) eerdere/andere fase(n), ook al hangen deze met elkaar samen.

6.6 Dit artikel geldt niet voor applicaties die op abonnementsbasis worden afgenomen en niet op basis van een individuele opdracht worden gecreëerd en geschreven.

Artikel 7. Wijziging dienst


7.1 Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

7.2 Indien Cinebase, door omstandigheden ten tijde van de Overeenkomst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, dan zal Cinebase Opdrachtgever hiervan elektronisch op de hoogte stellen en is Cinebase gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Restitutie van reeds gereserveerde en ingecalculeerde tijd en honorarium bij minderwerk is niet aan de orde.

7.3 Opdrachtgever accepteert dat elke wijziging in de Dienst (meerwerk/minderwerk) gevolgen kan hebben voor de (indicatieve) (op)leveringstermijn.

Artikel 8. Prijzen/ Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever, bij aanvaarding van de Overeenkomst, op voorhand 50% van de totaalprijs zoals vermeld in de Overeenkomst aan Cinebase verschuldigd.

8.2 Alle prijzen van Cinebase zijn uitgedrukt in Euro’s (tenzij anders aangegeven) en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website van Cinebase zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.3 Indien de Overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt is Cinebase gerechtigd middels een elektronische berichtgeving de gehanteerde tarieven jaarlijks bij verlenging van de Overeenkomst te verhogen met maximaal 10%. In geval van abonnementen kan de prijsaanpassing ook hoger zijn. Prijsaanpassingen worden minimaal een week voor de ingangsdatum aangekondigd.

8.4 Alle voor Cinebase uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

8.5 Cinebase zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

8.6 In afwijking van het vorige lid is Cinebase niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn, bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Cinebase.

8.7 In afwijking van het voorgaande geldt dat betaling van Overeenkomsten welke op abonnementsbasis worden aangegaan, via automatische incasso worden voldaan. Opdrachtgever is gehouden Cinebase te machtigen tot het automatisch incasseren van de (termijn)bedragen. Opdrachtgever verplicht zich om de automatische incasso in stand te houden (en zonodig datgene te doen wat nodig is om Cinebase hiertoe te blijven machtigen) zolang het abonnement bij Cinebase loopt.

8.8 In geval van automatische incasso worden de verschuldigde (termijn)bedragen steeds bij voorafbetaling afgeschreven, in de eerste week van elke kalendermaand.

8.9 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de automatische incasso dient Opdrachtgever een klacht in te dienen bij Cinebase. Deze zal binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Een klacht tegen automatische incasso schort de incassering niet op.

8.10 Indien Opdrachtgever de incasso storneert, danwel indien incassering door Cinebase niet mogelijk is, dient Opdrachtgever het verschuldigde binnen vijf (5) werkdagen aan Cinebase via een reguliere overboeking te voldoen.

8.11 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn (tenzij een andere termijn is afgesproken) van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Cinebase.

8.12 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.13 De vordering tot betaling is direct en volledig (inclusief alle nog te verschijnen fasen en termijnen) opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.14 Cinebase heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte zonder nadere aankondiging op te schorten tot het moment dat de (deel)betaling is voldaan en door Cinebase is ontvanger, danwel (indien tijdige betaling uitblijft) zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Ontwikkeling van specifieke werken

9.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van software, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke werken, zullen Partijen via elektronisch berichtgeving specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden.

9.2 Cinebase zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens. Cinebase zal zich te allen tijde inspannen de ontwikkeling naar beste uit te voeren maar is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.

9.3 Cinebase is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

9.4 Indien door Opdrachtgever aan Cinebase verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Cinebase in het kader van de Overeenkomst.

9.5 Tenzij anders overeengekomen heeft Cinebase het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Cinebase zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

9.6 Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk elektronisch is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

9.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders via elektronische berichtgeving overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever. Artikel 11.5 is van overeenkomstige toepassing op een schending van het in dit artikel opgenomen verbod.

Artikel 10. Installatie en onderhoud van software

10.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

10.2 Cinebase zal de software installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever is ten alle tijde gehouden om diens systemen en software deugdelijk te beveiligen en beveiligd te houden, bijvoorbeeld middels virusscanners, firewalls, etc. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de software mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cinebase aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de software, tijdig aan Cinebase worden verstrekt.

10.3 Opdrachtgever zal op verzoek van Cinebase medewerkers en hulppersonen van Dienstverlener alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

10.4 De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Cinebase zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Cinebase voldoet, is Cinebase gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

10.5 Indien voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Cinebase voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van de software.

10.6 Cinebase zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Cinebase hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

10.7 Cinebase zal zich inspannen om de software up-to-date te houden. Cinebase is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Cinebase is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst.

10.8 Indien naar het oordeel van Cinebase een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Cinebase dit via een elektronische berichtgeving melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Cinebase deze doorvoeren, zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Cinebase.

10.9 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Cinebase heeft gemeld en Cinebase deze via een elektronische berichtgeving heeft goedgekeurd. Cinebase kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom


11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cinebase of diens Dienstverleners/toeleveranciers. Broncodes worden nimmer overgedragen, tenzij via een elektronische berichtgeving uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die elektronisch worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, overdragen, openbaar maken of aan anderen ter beschikking stellen, op welke wijze dan ook.

11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

11.4 Het is Cinebase toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Cinebase door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Cinebase onverminderd het recht van Cinebase om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 12. Beschikbaarheid van systemen

12.1 Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Cinebase, zal Cinebase zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Cinebase opgeslagen data te realiseren, behoudens het bepaalde in artikel 16.

12.2 Cinebase zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van systemen en netwerken te realiseren maar biedt echter geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid.

Artikel 13. Service Level Agreement


13.1 Opdrachtgever heeft de keuze uit meerdere Service Level Agreements die al dan niet tegen betaling geleverd worden.

13.2 Hetgeen in artikel 14, 15 en 16 is bepaald over geheimhouding, aansprakelijkheid en overmacht is van toepassing op de Service Level Agreement- diensten.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 Cinebase zal buiten hetgeen in het kader van de overeenkomst noodzakelijk is, geen kennisnemen van gegevens die Opdrachtgever op welke wijze dan ook ter beschikking heeft gesteld aan Cinebase, noch zal Cinebase deze gegevens buiten het kader van de Overeenkomst op welke wijze dan ook aanwenden, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Cinebase daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Cinebase zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

14.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 16. Storingen en overmacht


16.1 Cinebase heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Cinebase zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Cinebase is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

16.2 Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Cinebase zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Cinebase is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

16.3 Cinebase zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

16.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet limitatief wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cinebase door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Cinebase kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 16. Storingen en overmacht


16.1 Cinebase heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Cinebase zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Cinebase is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

16.2 Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Cinebase zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Cinebase is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

16.3 Cinebase zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

16.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet limitatief wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cinebase door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Cinebase kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Personeel

17.1 Opdrachtgever zal werknemers van Cinebase die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

17.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Cinebase voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Cinebase in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande elektronische toestemming van Cinebase. Onder werknemers van Cinebase worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Cinebase of van één van de aan Cinebase gelieerde ondernemingen of personen die korter dan 6 (zes) maanden uit dienst zijn bij Cinebase of van één van de aan Cinebase gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 18. Duur en opzegging

18.1 Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, waaronder tevens een abonnementsvorm wordt begrepen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden en kan na deze periode maandelijks opgezegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 (één) maand.

18.2 Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van programmatuur of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven duur of totdat de werken ontwikkeld en aanvaard zijn. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

18.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Cinebase gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Cinebase is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. 18.4 Door Cinebase opgegeven termijnen van (op)levering hebben, tenzij via Elektronische berichtgeving en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Genoemde in de Overeenkomst opgenomen termijnen zijn dan ook nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Cinebase is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem elektronisch in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

18.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij via Elektronische berichtgeving anders is overeengekomen.

18.5 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst, danwel hieruit voortvloeiend, niet nakomt heeft Cinebase het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Cinebase op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de hieruit voortvloeiende Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en dienen naar Nederlands recht te worden geïnterpreteerd.

19.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Arrondissementsrechtbank te Almere.

19.3 Indien enige bepaling nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

19.4 Informatie en mededelingen op de website van Cinebase zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website, de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

19.5 De door Cinebase ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

19.6 Partijen stellen elkaar steeds via elektronische berichtgeving op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.