Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cinebase B.V. en een opdrachtgever, waarop Cinebase B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes


 1. De door Cinebase B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Cinebase B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 3. Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte, website, folders of publicaties van Cinebase B.V. binden Cinebase B.V. niet.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst


 1. Cinebase B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cinebase B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cinebase B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cinebase B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cinebase B.V. zijn verstrekt, heeft Cinebase B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Cinebase B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cinebase B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Cinebase B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn


Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Cinebase B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst


 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Cinebase B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Cinebase B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Cinebase B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 4. In afwijking van lid 3 zal Cinebase B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg ís van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 Artikel 6. Geheimhouding


Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatíe geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom


 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Cinebase B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Cinebase B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Cinebase B.V. worden verveelvoudígd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 3. Cinebase B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Eigendomsbepaling


 1. Alle door Cinebase B.V. geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Cinebase B.V. tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.

 2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Cinebase B.V.. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Cinebase B.V. ontwikkelde broncode.

 3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te al en tijden eigendom van de opdrachtgever. Cinebase B.V. mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch doorgeven aan derden.

Artikel 9. Opzegging


 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen na het eerste jaar, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen.

 2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Cinebase B.V. naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst


 1. De vorderingen van Cinebase B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien Cinebase B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. lndien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Cinebase B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Cinebase B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 2. In de genoemde gevallen is Cinebase B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Cinebase B.V. schadevergoeding te vorderen.

 3. Na het sluiten van de overeenkomst aan Cinebase B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven Cinebase B.V. goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 11. Gebreken: klachttermijnen


 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cinebase B.V..

 2. Indien een klacht gegrond is zal Cinebase B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Cinebase B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12. Honorarium


 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.

 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Cinebase B.V. geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kosten van derden.

 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 6. Indien Cinebase B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Cinebase B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Cinebase B.V. mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

 7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Betaling


Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14. Incassokosten


Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval ís de opdrachtgever verschuldigd:

 • Over de eerste € 6.500,- 15%
 • Over het meerdere tot € 13.000,- 10%
 • Over  het meerdere tot € 32.500,- 8%
 • Over het meerdere tot € 130.000,- 5%
 • Over het meerdere 3%

Indien Cinebase B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdracht gever met betrekkíng tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid


 1. De aansprakelijkheid van Cinebase B.V. is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden níet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Cinebase B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag.

Er zijn nuanceringen mogelijk:

 • de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten.

 • de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van níet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming).

 • De aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslímiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).

Artikel 16. Overmacht


 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan Cinebase B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (índien en voorzover deze omstandigheden de nakomíng onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan díe van Cinebase B.V., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Cinebase B.V.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; níet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Cinebase B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 2. Cinebase B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Cinebase B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Cinebase B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomíng van de verplichtingen door Cinebase B.V. niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien Cinebase B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Downtime; uitval website en/of Content Managent Systeem


 1. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat het CMS een gecompliceerd technisch systeem is dat regelmatig dient te worden onderhouden en als gevolg daarvan af en toe (gedurende bepaalde beperkte perioden) niet toegankelijk kan zijn. Cinebase B.V. verbindt zich om zich tot het uiterste in te spannen om deze zgn. "downtime" tot een minimum te beperken. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de goede werking van het CMS en website (doordat dit gebruik maakt van internet) van tal van derden afhankelijk is (zoals daar bijv. zijn: de ISP van Cinebase B.V. en de ISP van opdrachtgever/gebruiker, de leverancier van de telecomverbinding van de opdrachtgever/gebruiker, etc.). Cinebase B.V. sluit al haar eventuele aansprakelijkheid voor downtime van het CMS en/of website als gevolg van uitval of vermindering en/of wijziging van services of systemen van dergelijke derden uit.

Artikel 18. Storingen website en/of Content Managent Systeem


Cinebase B.V. zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de applicatie in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

 1. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat door de gecompliceerdheid van het systeem de mogelijkheid bestaat dat na oplevering of updates storingen kunnen voorkomen. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de applicatie terstond te melden aan Cinebase B.V.

 2. Cinebase B.V. zal een storing in de applicatie zo spoedig mogelijk, nadat de storing door opdrachtgever is gemeld, opheffen.

 3. De kosten van de storingsopheffing komen voor rekening van Cinebase B.V., tenzij:
 • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de applicatie.

 • Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de applicatie

 • De storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden.

Artikel 19. Data/e-mailverkeer


Het data/e-mailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslag nemen. Indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont zal levering van de dienst worden opgeschort of een toeslag worden opgelegd conform het extreme gebruik. Cinebase B.V. heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.

 Artikel 20. Geschilbeslechting


In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Cinebase B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen Cinebase B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden


Cinebase B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Cinebase B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.